click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Det statslige vejnetRetningslinjer
 1. Områder langs det statslige vejnet skal friholdes for miljøfølsom arealanvendelse i områder, der er eller kan blive påvirket af miljøkonsekvenser fra det statslige vejnet.

 2. Det overordnede vejnet beliggenhed fastsættes til at bestå af de rutenummererede stats- og kommuneveje.

 3. Der udlægges areal til forlængelse af rute 14 øst om Høm og Vetterslev.

 4. De eksisterende cykelstier og cykelbaner i forhold til det overordnede vejnet udgør en del af vejanlægget, og skal opretholdes som sådan.
Mål

Ringsted by og landsbyerne er tæt forbundet af et velfungerende vejanlæg. Med en nærhed til motorvej og jernbane er der en god infrastruktur i kommunen og gode transportmuligheder til og fra kommunen.

Byrådet vil:

 • påvirke sikring af trafiksikkerheden på de statslige veje

 • styrke den kollektive trafik

 • arbejde for, at rammerne for mobilitet sikres og styrkes

 • reducere stigningen i trafikken og dens energiforbrug og CO2-udslip samtidigt med, at mere bus-, cykel- og gangtrafik skal skabe mulighed for liv i byerne

Redegørelse

Ringsted Kommune har en central placering på Sjælland og er knudepunkt for både bil- og togtrafik. Med motorvejen og omfartsvejene er der et overordnet vejnet, så man hurtigt kan komme til og fra Ringsted by og rundt i hele kommunen. Samtidig indgår Ringsted station som et væsentligt led i den sjællandske togtrafik.

De vigtigste trafikårer er:

 • den nationale jernbane – København / Fyn – Jylland
 • den nye jernbane – Ringsted / Køge / København
 • den nationalte jernbane - Ringsted / Rødby Færge med forbindelse til Hamburg
 • Vestmotorvejen (E20) – med tilslutning til Danmarks øvrige motorvejsstrækninger (statsvej)
 • rute 14 – Roskilde / Næstved (statsvej)
 • rute 150 – Køge / Korsør (kommunevej)
 • rute 215 – Ringsted / Ugerløse (Holbæk) (kommunevej)
 • rute 269 – Ringsted / Haslev (kommunevej)

Sjælland og Hovedstaden er blevet ét stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Det er afgørende for den fortsatte udvikling af blandt andet erhverv og bosætning, at rammerne for denne mobilitet er til stede.

Køge Bugt-motorvejen (en del af E20/E47/E55) er udbygget til fire spor i hver retning. Ved udfletningen til Vestmotorvejen og Sydmotorvejen er der igen to spor i hver retning. Byggeriet af en ny dobbeltsporet jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted er godt i gang. Jernbanen forventes indviet i december 2018 og forventes taget i brug primo 2019.

Der må sædvanligvis ikke etableres nye vejtilslutninger til gennemfartsveje. De ruter, der anvendes som gennemfartsveje, indgår i de vigtigste trafikårer, men der kan også være andre ruter, der er omfattet af denne bestemmelse. Hvis en ny vejtilslutning til en gennemfartsvej fx kan fjerne noget tung trafik fra veje, hvor der er boliger, vil der være mulighed for at etablere ny overkørsel.

Ringsted har gennem mange år haft station på det nationale jernbanenet. Fra 2019 vil der også være direkte togforbindelse til Køge og to muligheder for togforbindelse til Københavnsområdet.

Arealreservation

Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan