click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Det kommunale vejnetRetningslinjer
 1. Udlæg til nye veje skal friholdes for forhold og anlæg der besværliggør eller forhindrer anlæg af den pågældende nye vej.
 2. Der må ikke etableres miljøfølsom arealanvendelse inden for et område, der forventes at blive berørt af støj fra en kommende vej.
 3. Der må ikke etableres nye vejtilslutninger til de overordnede gennemfartsveje.
 4. Hvis en vejtilslutning til en gennemfartsvej kan forbedre forholdene for miljøfølsomme arealanvendelser, kan der undtagelsesvis etableres en sådan vejtilslutning.
 5. Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner – herunder skoleveje – skal lægges til grund for arbejdet med forbedring af trafiksikkerheden.

Klimatilpasning

 1. Der skal være fokus på at sænke regnvandets hastighed. Der skal indtænkes forsinkelse af vandet ved nyanlæg og renovering af veje. Inden for vejudlæg skal der etableres løsninger, der forsinker vandet fx ved at etablere vandtrug eller regnbede. Der kan laves afløbsløsninger, hvor der ikke udføres regnvandsledninger, men hvor vandet kun ledes på overfladen inden for vejarealet. Der skal sker en sondring mellem vejvand og regnvand fra andre arealer.
 2. Ved ekstremregn kan udvalgte veje fungere til midlertidig opbevaring af vand eller til at lede vandet det rette sted hen.

Arealudlæg

 1. Der udlægges areal til forlægning af Jordemodervej.

 

Mål

Byrådet vil:

 • styrke mulighederne for pendling til hovedstadsområdet og resten af Sjælland
 • sikre at vej- og stistrukturen understøtter ønsker om lokalisering og udvikling af erhvervsliv og bosætning
 • acceptere at vejene periodevist bliver oversvømmet ved skybrudsregn
Redegørelse

Ringsted Kommune har en central placering på Sjælland og er knudepunkt for både bil- og togtrafik. Med motorvejen og omfartsvejene er der et overordnet vejnet, så man hurtigt kan komme til og fra Ringsted by og rundt i hele kommunen. Samtidig indgår Ringsted station som et væsentligt led i den sjællandske togtrafik.

Sjælland og Hovedstaden er blevet ét stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Det er afgørende for den fortsatte udvikling af blandt andet erhverv og bosætning, at rammerne for denne mobilitet er til stede.

Der må sædvanligvis ikke etableres nye vejtilslutninger til gennemfartsveje. De ruter der anvendes som gennemfartsveje indgår i de vigtigste trafikårer, men der kan også være andre ruter, der er omfattet af denne bestemmelse. Hvis en ny vejtilslutning til en gennemfartsvej fx kan fjerne noget tung trafik fra veje, hvor der er boliger, vil der være mulighed for at etablere ny overkørsel.

Inden for de udlagte anlægsområder til fremtidige veje må der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold eller anlæg, der efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre realiseringen af det pågældende vejanlæg. Det gælder i forhold til støj fra den fremtidige vej, anlæg i tilknytning til den fremtidige vej fx forsinkelsesbassiner til regnvand og andre forhold eller anlæg, der kan forhindre eller besværliggøre anlægget og driften af vejen. Det er vejmyndigheden for den pågældende vejreservation, der vurderer, om et forhold eller anlæg forhindrer eller besværliggør realisering af vejanlægget.

Arealreservation

Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan