click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

KolonihaverRetningslinjer
  1. Nye kolonihaveområder skal planlægges som en integreret del af byens grønne struktur med fælles arealer og stier, der kan benyttes af offentligheden.
  2. Nye udlæg til kolonihaveområder skal som udgangspunkt lægges bynært og være tilgængelig via den kollektive trafik.
  3. Nye kolonihaveområder må ikke indeholde havelodder over 400 m2.
  4. Ny bebyggelse i kolonihaver må ikke overstige 35 m2.
  5. Kolonihaver må ikke anvendes til helårsbeboelse.
  6. Der kan opføres bebyggelse til fællesformål på udlagte fællesarealer.
  7. Bebyggelse til fællesformål må ikke overstige 300 m2.
  8. Byhaver og nyttehaver kan anlægges i umiddelbar nærhed af nyt eller eksisterende etagebyggeri, og må ikke indeholde jordlodder over 25 m2.

 

Redegørelse

Kolonihaver er en væsentlig del af byens grønne, rekreative struktur, der sammen med byens andre friluftsaktiviteter bidrager til at skabe kvalitet og oplevelser. Koloni- og nyttehaver er et supplement til især de borgere, som bor i etageboliger, hvor haverne giver mulighed for at kunne dyrke et stykke jord tæt på byen.  Derudover er kolonihaverne vigtige levesteder for byens fugle og smådyr.

Kolonihaver omfatter overnatningshaver, nyttehaver og lignende. De er primært et supplement til de borgere, der bor i etagebyggeri og tjener et almennyttigt formål ved at give borgere uden egen have mulighed for at disponere over et kolonihavehus tæt på deres bopæl.

Nyttehaver og byhaver er jordlodder under 25 m2 uden bebyggelse, der giver borgere, primært i etagebyggerier, mulighed for at dyrke deres egne grøntsager eller andre planter. De skal indpasses i byområderne og kan indgå i planlægningen af nye etageboligområder.

I henhold til planloven skal kommunen udlægge bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaveområder i kommunen. Der er i Ringsted by otte kolonihaveområder, hvoraf ét, Åhaverne ved Ringsted Å, ligger på privatejet areal. Kommuneplanen indeholder et ikke udnyttet rammeområde til kolonihaver, som kan anvendes til en udvidelse af kolonihaveforeningen Hjortemosen i Benløse. Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere arealudlæg i Ringsted by i denne planperiode. 

Et område omfattet af lov om kolonihaver må ikke nedlægges, hvis det er taget i brug inden den 1. november 2001. Det vil sige, at disse områder ikke kan nedlægges. Hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses andet sted i kommunen, og der tilvejebringes et erstatningsareal, vil kolonihaverne kunne flyttes. Ikke varige kolonihaver vil kunne nedlægges uden erstatningsarealer.

Da kolonihaver anses som en del af byens grønne, rekreative struktur, er det vigtigt, at offentlighedens adgang tilgodeses i nye og eksisterende kolonihaveområder.  

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan