click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Vandløb og søerRetningslinjer
  1. Retningslinjerne for vandløb og søer i de statslige vandområdeplaner er gældende. I Bekendtgørelse om Miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster er fastsat bindende mål for kvaliteten af vandløb og søer.
Mål

I Ringsted Kommune ønsker vi vandløb og søer med store naturværdier og store rekreative værdier. Ringsted Kommune har derfor fokus på at forbedre naturtilstanden og den rekreative udnyttelse af vandløb og søer.

Byrådet vil:

  • arbejde for målopfyldelse i vandløb og søer
  • sikre og forbedre levevilkårene for dyre- og planteliv i vandløb og søer
  • arbejde for, at vandløbene vedligeholdes så skånsomt som muligt under hensyn til de afvandingsmæssige interesser
  • arbejde for at forbedre borgernes rekreative muligheder ved vandløb og større søer
  • arbejde på fysiske forbedringer i vandløb herunder sikre fisk og smådyrs naturlige vandring i vandløbene blandt andet i Ringsted Å ved at fjerne spærringer ved Høm Mølle og Englerup Mølle
  • arbejde for at genskabe naturlig vandstand i vandløb og søer
Redegørelse

Ringsted Kommune administrerer i overensstemmelse med de statslige vandområdeplaner. Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU´s vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne indeholder planer for anden planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser, miljømål og indsatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser. Indsatsprogrammet iværksættes med henblik på målopfyldelse ved udgangen af 2021.

Vandløb og søer

Ringsted Kommune er rig på såvel små som større vandløb og søer. Vandløbene i den nordlige del af kommunen løber til de store søer Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø. Herfra løber vandet videre til Ringsted Å, der samler vandet fra en lang række mindre bække og åer for slutteligt at munde ud i Susåen. Susåen fungerer som grænsevandløb i den sydlige del af kommunen og er kommunens største vandløb. Vandløbene varierer fra små fine skovbække med godt fald og gode fysiske forhold til dybt nedgravede og regulerede vandløb med ringe fald og blød, mudret bund.

I Ringsted Å og Susåen findes en rig fiskefauna, mens værdifulde forekomster af smådyr hovedsaglig findes i kommunens små skovvandløb. Det generelle billede for vandløbene er dog mere dystert, idet hovedparten ikke lever op til miljømålene. Spildevandspåvirkning og ringe fysisk variation regnes for væsentlige årsager. Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø har et rigt fiske- og fugleliv, og der er knyttet store naturværdier og rekreative interesser til søerne. I takt med den øgede spildevandsrensning i oplandet til søerne i kommunen bliver søerne renere, ligesom der er foretaget fysiske forbedringer med fjernelse af spærringer i vandløb, der leder til og fra Gyrstinge Sø. Men der er dog stadig en stor intern fosforbelastning i de fleste søer, der bidrager til algevækst og uklart vand om sommeren.

Mål og indsatser

De statslige vandområdeplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med EU´s vandrammedirektiv. Planerne og de tilhørende bekendtgørelser indeholder målsætninger og indsatsprogrammer, som er bindende for kommunens beføjelser i medfør af lovgivningen.

Vandområdeplanerne for anden planperiode er gældende fra 2015-2021 og er baseret på en videreførelse af vandplanerne for første planperiode. For vandområdeplanerne har kommunerne i samarbejde med lokale vandråd udarbejdet forslag til indsatsprogrammet for vandløb. Vandområdeplanerne kan følges på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

I Ringsted Kommune er der foreslået vandløbsindsatser i form af mindre og større restaureringer på udvalgte vandløbsstrækninger, ligesom der er foreslået punktbaserede restaureringer.

Restaureringer på vandløbsstrækninger kan være indsatser for at forbedre de fysiske forhold i vandløb, fx genslyngning, udskiftning af bundmateriale, plantning af træer, hvor punktbaserede restaureringer kan være fjernelse af fysiske spærringer, åbning af rørlagte strækninger, etablering af sandfang med mere. Derudover er der en restaureringsindsats i én sø.

Vandkvaliteten i vandløb og søer vil endvidere blive forbedret gennem rensning af spildevand. Dette er nærmere beskrevet i temaet om spildevand. Desuden etableres vådområder med periodevis oversvømmelse af ådale til fosforfjernelse, hvoraf det ene er i samarbejde med nabokommuner. Vådområder ønskes anlagt i områder ved Susåen og Vigersdal Å. Dette er beskrevet i temaet om lavbundsarealer.

For hovedparten af vandløbene samt en række af søerne gælder, at de skal leve op til kvalitetskravet "god økologisk tilstand" inden udgangen af 2021. Vandløb og søer der ikke er målsatte, skal leve op til vandplanernes generelle retningslinjer. En nærmere beskrivelse af miljømål, tilstand og indsatser findes i statens vandhandleplaner med tilhørende bilag.

Ringsted Kommune ønsker, ud over de indsatser der er fastsat vandområdeplanens tilhørende bekendtgørelse, at iværksætte tiltag til at forbedre tilstanden i vandløb og søer. I vandløbene ønsker kommunen at forbedre den fysiske variation af hensyn til dyre- og plantelivet, at mindske vedligeholdelsen, at bidrage til at højne rekreative værdier samt at være på forkant med klimamæssige ændringer. Tiltagene vil typisk omfatte etablering af gydebanker, træbeplantning, åbning af rørlagte strækninger samt genslyngning af vandløb.

Kommunen vil sikre såvel benyttelse som beskyttelse af søerne. Der er vedtaget en helhedsplan for søerne som nu skal implementeres. Samlet set sætter helhedsplanen fokus på balancen mellem beskyttelse og benyttelse af søerne så der udbygges adgang til begge søer under hensyntagen til sårbart dyre- og planteliv. Ved Haraldsted Sø tilstræbes at øge adgangsmulighederne og muligheder for rekreative aktiviteter som fx sejlads og badning. I Gyrstinge Sø tilstræbes et højt beskyttelsesniveau, så der her bliver store, uforstyrrede områder, hvor dyre- og fugleliv kan iagttages på afstand. Søerne kan på sigt indgå i en regional naturpark.

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan