click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Økologiske forbindelserRetningslinjer
  1. De økologiske forbindelser skal sammen med beskyttelsesområder, "ny natur" og "nye økologiske forbindelser" skabe et samlet naturnetværk, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet fremmes. Det skal blandt andet ske gennem planlægning og administration af planlovens landzonebestemmelser og plejeforanstaltninger.
  2. Det skal tilstræbes, at der indenfor de udpegede arealer til "ny natur" og "nye økologiske forbindelser" skabes nye naturarealer, der dels skal forbedre dyr og planters spredning og dels skal skabe større og mere sammenhængende naturområder.
  3. Udpegede områder til "ny natur" og til "nye økologiske forbindelser" skal friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem eksisterende naturområder.
  4. Ved byggeri og anlæg, der nødvendigvis skal placeres indenfor de udpegede områder med "ny natur" og "nye økologiske forbindelser", skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur.
  5. I de økologiske forbindelser skal større tekniske anlæg undgås eller alternativt placeres, så spredningsmulighederne ikke forringes. Hvor trafikforbindelser, ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger, anlægges, så de krydser de økologiske forbindelser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager og erstatningsbiotoper.
Mål

Byrådet vil:

  • fremme sprednings- og udviklingsmuligheder for det naturlige dyre- og planteliv ved at styrke de eksisterende økologiske forbindelser fra Susåen til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø via Ringsted Å,
  • forbedre den øst-vest-gående økologiske forbindelse gennem Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø ind i nabokommunerne
  • understøtte naturgenopretninger i de områder, der er lagt ud til ny natur og økologiske forbindelseslinjer, for at fremme sammenhængen mellem naturområderne, så dyr og planter sikres frie vandringsvej
  • understøtte naturgenopretninger, der vil skabe mere kvalitet i den eksisterende natur, så dyr og planter kan finde nye permanente levesteder
  • medvirke til at skabe flere skovområder, som knytter den eksisterende natur bedre sammen

 

Redegørelse

Med udpegningen af "nye økologiske forbindelser" og "ny natur" ønsker Ringsted Kommune blandt andet at udbygge og beskytte et net af grønne forbindelser, der giver dyr og planter mulighed for spredning i eller gennem landskabet. Dyr og planters spredningsmuligheder i og mellem de internationale beskyttelsesområder skal i særlig grad fremmes.

På længere sigt skal et netværk af levesteder sikre overlevelse af områdets dyr og planter – herunder ikke mindst de arter, som udgør udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Mange dyr og planter har haft en stor tilbagegang. I de seneste årtier har årsagen til arternes tilbagegang ofte været, at bestandene er blevet isolerede i forhold til hinanden i stadigt mindre og mere fragmenterede naturområder. Herved bliver bestandene sårbare overfor genetisk indavl og tilfældige ”katastrofer”.

De truede arter vil typisk være opført på statslige ”rødlister” over særligt beskyttelseskrævende arter eller som arter på habitatdirektivets bilag IV. Der er udpeget økologiske forbindelser mellem ens naturtyper og i forbindelse med større sammenhængende naturområder.

Områder til "ny natur" og "nye økologiske forbindelser" er primært udpeget i nær tilknytning til eksisterende natur og skovområder, og de er primært udlagt indenfor eller i nær tilknytning til de eksisterende økologiske forbindelsesområder.

Hensynet til "ny natur" og til de økologiske forbindelseslinjer kan varetages ved administration af naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, og habitatdirektivet.

Det vil være nødvendigt med et samarbejde med blandt andet landbruget for at sikre de dele af naturnetværket, som ønskes omdannet til ny natur samt til sikring af de dele af naturnetværket, som ikke er omfattet af lovbestemmelser.

Konkrete tiltag indenfor udpegningerne til ”ny natur” og ”nye økologiske forbindelser” vil ske ved forhandlinger med de enkelte lodsejere og vil være baseret på frivillighed.

 

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan