click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

NaturforvaltningRetningslinjer
 1. Beskyttede naturområder er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttede områder må ikke ændres, hvis det forringer levesteder for vilde dyr og planter eller forringer muligheden for at styrke eller genoprette dem.
 2. Tilstanden og arealanvendelsen må ikke ændres uden en forudgående dispensation.
 3. Småbiotoper, der ikke allerede er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares.
 4. Naturindholdet i den beskyttede natur skal forbedres gennem naturpleje og naturgenopretning. Skov- og landbrugsdriften i den beskyttede natur skal gennem aftaler med lodsejerne søges udført på en sådan måde, at et alsidigt plante- og dyreliv tilgodeses.
 5. På kommunalt ejede arealer skal anvendelse og drift tilgodese plante- og dyrelivet. På arealer der kan danne grundlag for værdifulde arter eller naturtyper, skal der gennemføres målrettet pleje.
 6. Rekreativ anvendelse og færdsel skal reguleres, hvis det truer sårbare planter og dyr eller værdifulde naturområder.
 7. Hvis Ringsted Kommune i forbindelse med byggetilladelse, planlægning og miljøgodkendelse af husdyrbrug vurderer, at der er risiko for en væsentlig påvirkning af et lokalt naturområde, skal der stilles skærpede vilkår. Det lokale naturområde kan være levested for særligt beskyttelseskrævende arter, være højt målsat eller være et område, hvor kommunen har prioriteret en indsats højt, fx naturpleje eller naturgenopretning.
 8. Naturindholdet i beskyttede overdrev, moser, enge, vandhuller og søer skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Kommunens naturforvaltningsmidler anvendes og prioriteres i overensstemmelse med de målsætninger, som de enkelte arealer har.
 9. Kommunens tilladelser til ændringer i et naturområdes nuværende tilstand vil ske i overensstemmelse med arealets målsætning. I kommunens arbejde med naturbeskyttelse og naturforvaltning vil der være særlig fokus på indsats i det hovedindsatsområde, som fremgår af kortet ”Naturområdernes målsætninger og hovedindsatsområde".
 10. Ringsted Kommune vil arbejde for, at områder, der skabes for at håndtere store regnmængder, etableres med et så stort naturhensyn som muligt.

Klimatilpasning

 1. Områder, der skabes for at håndtere store regnmængder, etableres med et så stort naturhensyn som muligt.
Mål

Ringsted Kommune har fine naturområder med meget potentiel natur men også meget beskyttet natur, hvis tilstand er dårlig. I opgaven med at beskytte naturen vil kommunen fokusere på at bevare eksisterende natur og skabe mere natur, herunder sammenhængende naturområder, og forbedre tilstanden i den beskyttede natur. Kommunen vil fremme borgernes kendskab til og mulighed for at færdes i naturen.

Byrådet vil:

 • øge befolkningens forståelse for naturen samt sikre deres muligheder for at opleve den
 • værne om naturen, således at kommunens fremtidige udvikling sker under hensyn til den beskyttede natur samt det naturlige dyre- og planteliv
 • beskytte, styrke og pleje naturområder, hvor der er eller kan skabes nye levesteder og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter
 • gennemføre en prioriteret naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder, særligt i ådalene, ved de store søer, i habitatområderne samt i beskyttelsesområder
 • øge naturkvaliteten i kommunens natur gennem implementering af Naturkvalitetsplanen
 • søge at fremme den biologiske mangfoldighed ved at prioritere sårbare arter og naturtyper særligt højt i naturforvaltningen
 • arbejde for, at områder, der skabes for at håndtere store regnmængder, etableres med et så stort naturhensyn som muligt
Redegørelse

Småbiotoper

Småbiotoper er mindre naturområder i agerlandet. De er vigtige for at bevare et alsidigt plante- og dyreliv, blandt andet fordi de udgør "trædesten", hvorfra planter og dyr kan sprede sig. De omfatter grøftekanter, levende hegn, jord- og stendiger, markskel, gravhøje og andre uopdyrkede pletter.

Naturregistrering

En naturregistrering er en registrering af et naturområdes indhold af arter samt områdets overordnede naturtilstand. Ringsted Kommune har i årene 2009 til 2011 registreret hovedparten af kommunens beskyttede naturområder. Denne omfattende registrering danner grundlag for kommunens Naturkvalitetsplan. Kommunen vil i denne planperiode følge op med registreringer i de områder, hvor kommunen har en forventning om, at naturen har ændret sig markant og plantesamfundet derfor er ændret. Det kan være i områder, hvor der er iværksat pleje, eller hvor der er særlige naturværdier eller trusler.

Naturkvalitet

Kommunen har udarbejdet en naturkvalitetsplan, som indeholder en beskrivelse af værdier og målsætninger for de enkelte naturområder, en udpegning af potentielle naturområder samt principper for, hvorledes kommunen arbejder med naturbeskyttelse.

Naturkvalitetsplanen er et nyttigt redskab for kommunens prioriteringer af indsatser særligt i forhold til naturpleje og etablering af ny natur. Kommunen ønsker i denne planperiode at gøre en særlig indsats i områder, som rummer store naturværdier, men hvis tilstand samtidig er truet af fx invasive arter eller af tilgroning med vedplanter. Naturkvalitetsplanen indeholder en oversigt over disse naturområder.

Målsætningen er et udtryk for et naturområdes naturpotentiale og kan betragtes som kommunens ambition for det enkelte naturområde. Målsætningerne har derfor stor betydning for hvilke indgreb, der kan tillades. De målsatte områder samt en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for dem fremgår af Naturkvalitetsplanen. Kommunen vil arbejde for, at målsætningerne opfyldes og binder sig til at administrere i henhold til dem.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan