click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Provst Exner fredningRetningslinjer
  1. Inden for de Provst Exner fredede områder må der ikke bygges.
  2. Inden for de Provst Exner fredede områder må der ikke beplantes, hvis beplantningen påvirker indkigget til kirken og kirkegården.
Redegørelse

Hvad er en Provst Exner fredning

I årene efter 1950 blev der gennemført fredninger i tilknytning til de danske kirker. Der er primært tale om kirker, der ligger helt eller delvist i det åbne land. Fredningerne er som regel mindre fredninger i areal, der sikrer indkigget til kirkerne, og placering af bebyggelse eller beplantning tæt på kirker og kirkegårde. Fredningerne blev til i samarbejde mellem provst Johan Exner og de lokale fredningsmyndigheder. Aftalerne om fredning indgik provst Exner med den enkelte lodsejer på frivillig basis, og der blev ikke givet erstatning for fredningerne.

I de dokumenter, der er tinglyst er på de enkelte ejendomme, er følgende fredningstekst som regel fortrykt:

"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, skure, udvalgssteder, isboder, beboelsesvogne eller efter fredningsnævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande."

Den præcise tekst for det enkelte område vil fremgå af tingbogen.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan