click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

IndustriminderRetningslinjer
  1. Arealer, bygninger eller elementer der er udpeget som industriminder, må ikke fjernes, ændres eller på anden måde påvirkes.
  2. Der skal udarbejdes bevarende lokalplaner for industriminder, så disse sikres imod forandringer i strid med bevaringsinteresserne.
  3. Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg, terrænændring og lignende samt skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som industriminde. 
Mål

Kulturarv knytter sig til sporene efter menneskets liv og virksomhed i byerne og det åbne land fra den ældste tid og til i dag. Vores kulturarv er derfor ofte betegnet som kulturhistoriske interesser eller bevaringsværdier. De omfatter blandt andet fortidsminder, fredede arealer - herunder kirkernes omgivelser, fredede og bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøer og kulturarvsarealer.

Ringsted Kommune er rig på kulturarv - både i byen og på landet. Kulturarven kan bruges aktivt som en værdifuld resurse, der kan understøtte kommunens strukturelle, kulturelle og økonomiske udvikling. Derudover kan de kulturhistoriske interesser bruges til at sikre en lokal identitet og engagement i forhold til fx navngivning eller formidling af lokaliteter og områder.   

Kommuneplanen skal derfor sikre de værdifulde kulturmiljøer således, at byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantning og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske interesser.

Byrådet vil:

  • bruge kommunens kulturhistoriske arv aktivt til at understøtte udviklingen i både Ringsted By og landdistrikterne til at skabe lokal identitet, tiltrække nye borgere og turister til området
  • Medtænke den kulturhistoriske arv i den fysiske planlægning
  • sikre, at karakteristiske, kulturhistoriske sammenhænge, landskaber og bygninger bevares
  • sikre, at der ved ønsker om byggeri, anlæg og ændret anvendelse i og omkring kulturhistorien altid sker en konkret vurdering i forhold til de kulturhistoriske værdier i Ringsted
  • I samarbejde med Museum Vestsjælland sætte fokus på udpegning og formidling af udvalgte kulturhistoriske lokaliteter i Ringsted Kommune
  • Sikre og fremme kvaliteten, tilgængeligheden og formidlingen ved udvalgte kulturmiljøer.
  • Udarbejde rammer samt bevarende lokalplaner for de kulturhistoriske elementer således, at disse sikres imod, i ubemærkethed, at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne.
Redegørelse

Ringsted Kommune ser vores kulturhistorie som en værdifuld resurse, der kan bidrage til at styrke det lokale engagement og tilhørsforhold samtidig med, at det kan understøtte vores turisme og den generelle fortælleværdi i byen og på landet.

Ved at inddrage kulturhistorien i planlægningen af by og land skaber vi mulighed for, at vi selv og de kommende generationer sikres oplevelsesrige og attraktive omgivelser at bo i, at besøge og at udforske.

Nedlagte veje og jernbaner skal, så vidt det er muligt, bevares og integreres i planlægningen fx som en del af kommunens overordnede stiplanlægning, lokale stier og forbindelser mellem områder. Mange af vores landsbyer bærer præg af, at der var lokale jernbaner. Både Ørslev, Sneslev, Ortved og Kværkeby har stationsveje eller stationsbygninger fra dengang. 

Ringsted Kommune vil i de kommende fire år, sammen med museet, afklare, om der skal udpeges nye kulturmiljøer i Ringsted By. Kommunens udgangspunkt er, at vi skal bevare det, der giver god mening og samtidig have fokus på at inddrage den kulturhistoriske arv til at bedre turisme og levevilkår, lokal samhørighed og identitet.

Kommuneplanen skal sikre værdifulde industriminder således, at byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantning og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske interesser. Kommunen har udpeget en række værdifulde kulturmiljøer i både Ringsted By og i det åbne land. Udpegning af bærende bevaringsværdier, strukturer, spor eller fragmenter som skal integreres i en fremtidig omdannelse.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan