click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Fredede bygningerRetningslinjer
 1. Ændringer af bygninger, som er fredet efter bygningsfredningsloven, kan kun ske efter tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Mål

Kulturarv knytter sig til sporene efter menneskets liv og virksomhed i byerne og det åbne land fra den ældste tid og til i dag. Vores kulturarv er derfor ofte betegnet som kulturhistoriske interesser eller bevaringsværdier. De omfatter blandt andet fortidsminder, fredede arealer herunder kirkernes omgivelser, fredede og bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøer og kulturarvsarealer.

Ringsted Kommune er rig på kulturarv - både i byen og på landet. Kulturarven kan bruges aktivt som en værdifuld resurse, der kan understøtte kommunens strukturelle, kulturelle og økonomiske udvikling. Derudover kan de kulturhistoriske interesser bruges til at sikre en lokal identitet og engagement i forhold til fx navngivning eller formidling af lokaliteter og områder.   

Kommuneplanen skal derfor sikre de fredede og bevaringsværdige bygninger således, at byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantning og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske interesser.

 Byrådet vil:

 • bruge kommunens kulturhistoriske arv aktivt til at understøtte udviklingen i både Ringsted By og landdistrikterne til at skabe lokal identitet, tiltrække nye borgere og turister til området
 • medtænke den kulturhistoriske arv i den fysiske planlægning
 • sikre, at karakteristiske kulturhistoriske sammenhænge, landskaber og bygninger bevares
 • sikre, at der ved ønsker om byggeri, anlæg og ændret anvendelse i og omkring kulturhistorien altid sker en konkret vurdering i forhold til de kulturhistoriske værdier i Ringsted
 • i samarbejde med Museum Vestsjælland sætte fokus på udpegning og formidling af udvalgte kulturhistoriske lokaliteter i Ringsted Kommune
 • sikre og fremme kvaliteten, tilgængeligheden og formidlingen ved udvalgte kulturmiljøer.
 • udarbejde rammer samt bevarende lokalplaner for de kulturhistoriske elementer således, at disse sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne
Redegørelse

Bygningskulturen er en meget synlig del af vores kulturarv. I Ringsted Kommune er der syv fredede bygninger og ca. 680  bygninger, der vurderes at have en høj bevaringsværdi.

Fredning af bygninger eller særlige monumenter foretages af Slots- og Kulturarvsstyrelsen, mens Ringsted Kommune kan erklære bygninger (eller særlige monumenter) for bevaringsværdige.

I Ringsted Kommune er følgende bygninger fredet:

 • Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade 1
 • De Mahlerske Huse, Sct. Bendtsgade 5
 • Bindingsværkshuset, Sigerstedvej 109
 • Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 106
 • Laurentziuslund, Skjoldenæsvej 136
 • Den tidligere klokkerbolig, Valsømaglevej 134
 • Vigerstedvej 2A, Vigersted Kirkelade

Alle bygningsarbejder på en fredet bygning kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader - herunder tagflader.

Du kan finde beskrivelserne af de fredede bygninger her .

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan