click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

VarmeforsyningRetningslinjer
  1. Anvendelse af vedvarende energikilder skal indtænkes i lokalplanlægningen.
  2. Mulighed for tilslutning til fjernvarmeforsyning skal vurderes i forbindelse med lokalplanlægningen.
Mål

Byrådet vil:

  • udarbejde en strategisk energihandlingsplan
  • sikre at fjernvarmeforsyningen er baseret på 95% vedvarende energi snarest og senest i år 2020
Redegørelse

I varmeforsyningen spiller fjernvarme en vigtig rolle. Således er ca. 35 % af det samlede opvarmede areal i Ringsted Kommune forsynet med fjernvarme. Produktion af fjernvarme har den fordel, at man effektivt har mulighed for at udnytte alle vedvarende energiressourcer i stor skala til forsyning af den enkelte fjernvarmeforbruger.

Anlæg til produktion og distribution af fjernvarme placeres typisk i bebyggede områder, og tilpasses bestemmelserne i de konkrete lokalplaner for området. Langt det største fjernvarmeområde er i selve Ringsted by, hvor Ringsted Fjernvarme forsyner omkring 55 % af det samlede opvarmede areal i byen. Der ud over er dele af Ørslev forsynet med fjernvarme fra et værk i Terslev, der ligger på den anden side af kommunegrænsen i Faxe Kommune.

Der foretages løbende samfundsøkonomiske vurderinger for at bedømme, om fjernvarmeområderne skal udvides. Eksempelvis kan områder, der fysisk støder op til det eksisterende fjernvarmeområde lettere opnå positiv samfundsøkonomi i at overgå fra individuel naturgas og olie til fjernvarme.

Foreliggende energiplaner for Danmark frem mod 2030 og 2050 peger på betydelig udbygning med vind i hele perioden og midlertidig anvendelse af halm i varmeværker frem til 2030 - 2035. Ringsted Fjernvarme vil søge at udbygge både forsyningsområde og produktionskapacitet ved brug af mere halm og mindre mængde naturgas, sådan som de foreliggende nationale og regionale energiplaner foreskriver – også selv om det med de nuværende beregningsforudsætninger ofte kan være vanskeligt at påvise god samfundsøkonomi i de konkrete projekter.

Strategisk energihandleplan

Det er vigtigt, at den fremtidige energiforsyning sker på et velbeskrevet, planmæssigt grundlag. Med afsæt i de nationale og regionale energiplaner vil Ringsted Kommune udarbejde en strategisk energihandleplan. Den strategiske energihandleplan skal sikre sammenhæng i energisystemerne og optimal udnyttelse af kommunens og forsyningsselskabernes ressourcer. Udarbejdelse af planen foregår i samarbejde med forsyningsselskaberne, herunder Ringsted Forsyning.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan