click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

RåstofferRetningslinjer
  1. Interesseområder er udpeget i Råstofplan 2016 af Region Sjælland.
  2. Inden for et regionalt graveområde gives ikke tilladelse til indvinding af grus og sand under grundvandsspejlet. Tilladelse til indvinding under grundvandsspejl behandles efter råstofplanens retningslinje 5 og lovgivningen i forbindelse med Region Sjællands behandling af ansøgning om gravetilladelse.
  3. Et interesseområde kan  ikke udlægges til andre formål end råstofindvinding.
  4. I områder som ikke er udlagt til graveområde eller interesseområde kan ny råstofindvinding ikke tillades. Erhvervsmæssig indvinding af grus kan tillades for at fremme en ønsket efterbehandling på et ellers færdiggravet areal. Der kan undtagelsesvist meddeles indvindingstilladelse uden for graveområder i henhold til råstofplanens retningslinje 2.
  5. I områder udenfor de udlagte grave- og interesseområder kan indvinding af grus tillades i tidligere eller igangværende råstofgrave, hvor forekomsterne ikke er færdigudnyttede. Det er dog en forudsætning, at geologiske, kulturhistoriske, landbrugsmæssige, landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser ikke tilsidesættes. Der kan undtagelsesvist meddeles indvindingstilladelse uden for graveområder i henhold til råstofplanens retningslinje 2.
  6. Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til naturformål, rekreative formål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensiv skovdrift, der ikke udgør nogen forureningsrisiko. Det er Region Sjælland der fastsætter vilkårene for efterbehandling.
  7. Der gives ikke tilladelse til råstofindvinding i tilfælde af, at et nærliggende Natura 2000 område påvirkes negativt. Heller ikke selv om indvindingen foregår udenfor selve Natura 2000 området.
Mål

Region Sjælland er planmyndighed på råstofområdet og udpeger grave- og interesseområder. Kommunalbestyrelsen er bundet af regionens råstofplan. Kommuneplanen skal derfor tage hensyn til regionens råstofplan, når der udpeges nye arealer til byudvikling, skovrejsning med videre.

Regionen har udpeget en række interesseområder i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune må derfor anses for at kunne komme i spil importør af råstoffer.

Redegørelse

Region Sjælland er planmyndighed på råstofområdet. Regionen udarbejder i henhold til råstoflovens § 5a en råstofplan. Råstofplan 2016 for Region Sjælland er vedtaget. Regionen er myndighed for tilladelser til råstofgravning, tilsyn med gravningen og selve efterbehandlingen af graveområdet.

Byrådet finder, at indvinding under grundvandsspejlet normalt vil udgøre en uacceptabel risiko for vandkvalitet og vandmængde både i Vigersdals Å og i de store kildepladser tæt på graveområdet.

Interesseområder

De af regionen udpegede interesseområder er jævnt fordelt i Ringsted Kommune, se kortet. Interesseområderne er udlagt som en reservation for en eventuel fremtidig råstofindvinding.

Interesseområderne kan som udgangspunkt ikke udlægges til andre formål, som kan forhindre en råstofudnyttelse. Der kan dog være tilfælde, hvor en afvejning mellem råstofinteressen og planlægning for en anden ønsket arealanvendelse - eventuel byområde - kan medføre, at området aldrig overgår til graveområde. Denne ændring i arealanvendelse kan kun realiseres, hvis der opnås enighed om det med regionen.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan