click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

GasforsyningRetningslinjer
 1. Placering af gastransmissionsanlæg skal tage hensyn til større, uforstyrrede landskaber og områder med store naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige eller rekreative værdier. Placering nær bolig- og erhvervsområder skal tage udgangspunkt i relevante sikkerhedsafstande.
 2. Synlige anlæg samt tekniske installationer og bygninger i relation til anlæg skal primært placeres i jordbrugsområde og tilpasses omgivelserne.
 3. Ved placering af måler- og regulatorstationer (M/R stationer) tages hensyn til større, uforstyrrede landskaber og områder med store naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige eller rekreative værdier. Synlige, nødvendige tekniske installationer og bygninger tilpasses i terrænet, så de ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne.
 4. Inden for konsekvensområdet for den nationale naturgasledning skal de gældende regler om antal boliger og virksomheder overholdes.
Redegørelse

Ledningsanlæg for gasforsyning er nedgravet og påvirker ikke landskaber og områder med store naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige eller rekreative værdier. Der er i Ringsted Kommune ikke planer om at etablere underjordiske gaslagre, som kan have betydelige installationer og bygninger over jord. Gasanlæg over jord er således begrænset til måler- og regulatorstationer  (M/R stationer).

Særlige afstandskrav for gastransmissionsledninger

Ved opførelse af byggeri skal gældende sikkerhedsafstande fra Energinet.dk respekteres.

Planmyndigheden har pligt til at sende lokalplanforslag og zonelovsansøgninger, der åbner mulighed for at bygge nyt eller ændre brugen af bygninger og arealer, til høring hos Energinet.dk, hvis det er inden for 200 meter fra gastransmissionsledninger. Energinet.dk modtager planforslag, der lægges på Plandata.dk.

Omkring alle gastransmissionsledninger er der tinglyst en zone på 2x20m, inden for hvilken der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker.

Der er desuden en class-location zone (observationszone) på 2x200m centreret omkring ledningen, som er omfattet af Planstyrelsens cirkulære af 26.november 1984.

Ledningen er dimensioneret i forhold til bl.a. befolkningstætheden og den fremtidige arealanvendelse, der var kendt hos kommunen på anlægstidspunktet. En faktor ved dimensioneringen er begrebet class-location, som beskrives i det følgende.

Class-location:

Hovedtransmissionsnettet for naturgas i Danmark er dimensioneret efter den amerikanske norm GPTC-guiden med Arbejdstilsynets danske tillægsbestemmelser. Denne norm stiller krav til gasledningens designfaktor (godstykkelse og trykprøvning) i forhold til skiftende befolkningskoncentration. Arealerne omkring gasledningen bliver således opdelt i forskellige klasser(class-locations).

Nedenfor er kort redegjort for opdelingen af befolkningstætheden i de berørte class-locations.

En class-location enhed er et areal på 400 x 1600m placeret i længderetningen omkring gasledningens midte.

 • Class-location 1 er enhver class-location enhed, der maksimalt har 10 boligenheder, og hvor der i en afstand af minimum 90 meter fra gasledningen ikke er velindrettede områder eller bygninger med plads til mere end 20 personer. 
 • Class-location 2 er enhver class-location enhed, der har mellem 11 og 46 boligenheder, og hvor der i en afstand af minimum 90 meter fra gasledningen ikke er velindrettede områder eller bygninger med plads til mere end 20 personer.
 • Class-location 3 er enhver class-location enhed, som har flere end 46 boligenheder, og hvor bebyggelsen normalt ikke overstiger tre etager.
 • Class-location 4 er et område, hvor bygninger med fire eller flere etager er almindeligt forekommende.

En boligenhed er:

 • en lejlighed.
 • et parcelhus.
 • en bolig i en rækkehusbebyggelse eller et dobbelthus.

Områder til industri, erhverv, institutioner og så videre kræver separat vurdering.

Der er ikke nogen class-location fire områder i Danmark.

Den nationale gastransmissionesledning går igennem Ringsted Kommune langs med Vestmotorvejen. Den ligger delvis i class-locationszone 1 og class-locationszone 3.

I forhold til jorddække over ledningen er de eksisterende støjvolde anlagt netop for at tage hensyn til, at der ikke tillades jorddække over ledningens top højere end 5 meter. Se vedhæftede servitut for gasledningen, stk. 2b.

Det er ikke tilladt at plante træer med dybtgående rødder i et servitutbælte på 20 meter omkring ledningens midte. Området må heller ikke bruges til andet, som kan skade gasledningen, ligesom der ikke må placeres hegnspæle og lignende i en dybde på mere end 60 centimeter.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan