click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Forurenet jordRetningslinjer
 1. Jorden skal inddeles i kategorier og jordklasser i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen og Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, også kaldet Sjællandsvejledningen.
 2. Lettere forurenet jord med immobile komponenter, som metaller og tjærestoffer (PAH-forbindelser), kan genanvendes i bygge- og anlægsarbejder for eksempel ved etablering  af støjvolde. Genanvendelse kræver en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er Ringsted Kommune der laver vurderingen.
 3. Klasse 3 jord med indhold af immobile forureningskomponenter kan uden for områder med særlige drikkevandsinteresser genanvendes ved bygge- og anlægsarbejde efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er Ringsted Kommune der laver vurderingen.
 4. Klasse 4 jord må som udgangspunkt ikke anvendes ved bygge- og anlægsarbejder. 

Klimatilpasning

 1. Forurenet jord må ikke placeres i områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved ekstremregn.
 2. Ved ekstremregn må der ikke ledes ekstra regnvand til forurenede arealer, hvor der er risiko for nedsivning af miljøfremmede stoffer til grundvandet. 
Mål

Forurenet jord indeholder forurenende stoffer som for eksempel olie, tungmetaller eller opløsningsmidler i mængder, der kan udgøre en sundheds- eller miljørisiko. Når forurenet jord eller sand skal flyttes, er det derfor vigtigt at undgå spredning af forurening.

Byrådet vil:

 • arbejde for at sikre størst mulig genanvendelse af jord, så forbruget af råstoffer, for eksempel sand og grus, begrænses
 • arbejde for, at mest mulig overskudsjord bliver på byggepladsen (den pågældende ejendom) efter arbejdet er afsluttet
Redegørelse

Som følge af lovgivning er mange grunde i byzone blevet områdeklassificeret som lettere forurenet. Det betyder, at jord der ikke kan fjernes fra disse områder, før det er anmeldt til Ringsted Kommune. Regulativ for jord og Regulativ for områdeklassificering ligger på Ringsted Kommunes hjemmeside.

I Ringsted Kommune er der generelt et naturligt forhøjet indhold af cadmium i jorden. Det forhold skal tages i betragtning ved håndtering af jord indenfor kommunegrænsen.

Ved nybyggeri til boliger, daginstitutioner, legepladser, kolonihaver eller sommerhuse er det et krav at sikre de ubebyggede dele af grunden. Grunden kan sikres ved af lægge 50 cm ren jord på arealet eller ved at lægge en fast, varig befæstelse. Det er ikke altid tilladt at lægge en fast, varig befæstelse. Dels skal spildevandsplanens regler om befæstelsesgrad overholdes, og dels kan der være bestemmelser i lokalplaner, der forhindrer denne metode. 

Myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet er delt mellem kommunen og regionen. Kommunen varetager administrationen af følgende regler:

 • Påbud til grundejer om undersøgelse og oprensning, herunder ”villa-olietanksager”.
 • Tilladelse til ændring af arealanvendelse til mere følsom anvendelse eller gravearbejde på kortlagte arealer (forurenede grunde).
 • Tilladelse til at forurenet jord indbygges i et genanvendelsesprojekt, eksempelvis en støjvold.
 • Udpegning af områder der skal indgå i kommunens områdeklassifikation - det vil sige områder, der er diffust forurenet såsom ældre bykerne, langs større veje og i ældre industriområder.
 • Anvisning af forurenet jord og jord fra kortlagte grunde, offentlige vejarealer, områdeklassificerede arealer og godkendte jordmodtageanlæg til genanvendelse, rensning eller deponering

Regionen varetager administrationen af følgende regler:

 • Kortlægning af forurenede grunde.
 • Undersøgelser og oprensning af kortlagte grunde, hvor der er en offentlig indsats.
 • Udtalelse om tilladelser til ændret arealanvendelse og gravearbejder på kortlagte ejendomme i forhold til den offentlige indsats.
 • Administration af tilførsel af jord til råstofgrave.
 • Administration af værditabsordning

Du kan læse Ringsted Kommunes Regulativ for jord pdf regulativ_for_jord.pdf (127.1 KB).

Klimatilpasning

I forbindelse med flytning af forurenet jord og ved bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde kan nedsivning af regnvand gennem forurenet jord udgøre et problem for grundvandet. Denne problematik forøges ved ekstremregn. Derfor må der ikke placeres forurenet jord i oversvømmelsesområder.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan