click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

ElforsyningRetningslinjer
 1. Det samlede luftledningsnet over 100 kV skal reduceres.
 2. Nye ledningsanlæg under på 100 kV eller derunder skal jordlægges.
 3. Eksisterende 50 kV luftledninger skal jordlægges.
 4. Nye transformerstationer skal placeres under hensyn til områdets bebyggelse og øvrig anvendelse og væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser. Transformerstationer skal primært søges placeret i landbrugsområder skærmet af mod omgivelserne med beplantning.
 5. Ved større saneringsarbejder behandles eksisterende ledningsanlæg på lige fod med nyanlæg.
 6. Jævnstrømsforbindelser skal jordlægges uanset spændingsniveau i forbindelse med nyanlæg og større saneringsarbejder.
 7. Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær Energinets luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.
 8. Høje genstande som fx vindmøller, antenner, lysmaster nær Energinets jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.
Redegørelse

Særlige afstandskrav for el-ledninger

For at minimere risikoen for store magnetfelter bør boliger, opholdsarealer ved boliger samt legepladser ikke placeres tæt på højspændingsledninger med vekselstrøm. Sundhedsstyrelsen anbefaler en værdi på højst 0,4 µT. For 132 kV ledninger er der for eksempel fastsat en arealreservation på 55 meter ud fra midten af ledningsmasten. Denne anbefaling er relateret til forsigtighedsprincippet. Derudover er der for luftledningerne angivet en sikkerhedszone, hvor der ikke kan etableres bygninger, beplantning eller andet, som kan genere ledningerne. Sikkerhedszonen er deklareret på alle relevante ejendomme.

I tabellerne herunder er angivet forsigtighedsprincippet i forhold til magnetfelter samt deklaration- og tracébredder for elledninger.

Eksempel: For en 132 kV luftledning giver det et bælte efter forsigtighedsprincippet på 55 + 55 = 110.

Risikoen kan minimeres ved, at:

 • nye 400 kV ledningsanlæg kabelføres som jordledninger.
 • nye 132 kV ledningsanlæg  kabelføres som jordledninger.
 • eksisterende 132 kV luftledninger jordlægges, hvor ledningernes placering er uhensigtsmæssig i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige natur- og kulturinteresser.

400 kV ledningsanlæg kan i særlige tilfælde luftføres, hvis det er uden konsekvenser for byer, for kulturhistoriske interesser eller for naturinteresser.

132 kV ledningsanlæg kan i særlige tilfælde luftføres, hvis det er uden konsekvenser for byer, for kulturhistoriske interesser eller for naturinteresser.

Afstandskrav ved hovedtransformatorstationer

Det vil ved støjfølsom arealanvendelse i nærheden af de tre hovedtransformerstationer være nødvendigt med en konkret vurdering af afstandskravet.

Stærkstrømsreglementet samt forsigtighedsprincip for afstandskrav til følsom anvendelse af naboarealer skal til enhver tid danne grundlag for planer for jævnstrømsanlæg i Ringsted Kommune.

Eksisterende anlæg

Eksisterende elanlæg er vist på kortet. 10 kV ledninger er nu kabellagt. 10 kV jordkabler er som hovedregel placeret i vejarealer.

Ringsted Kommunes elforsyning forestås af SEAS-NVE. Der findes hovedtransformatorstationer i

Ringsted, Balstrup og Ortved.

132 kV anlægget og 400 kV anlægget er ejet af Energinet.dk.

Planlagte anlæg

Der er ikke planer om at etablere nye ledningsanlæg, tekniske anlæg eller bygningsanlæg på 400 kV niveau , 132 kV niveau og 50 kV niveau. Der er over en årrække pågået en løbende kabellægning af en del af et 10 kV luftledningsanlæg. Arbejdet er nu afsluttet.

Reservationer til fremtidige ændringer og udbygninger af luftledninger over 100 kV skal fastlægges i kommuneplanen. Derudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse for projekter til luftledninger på mindst 2 kilometer med tilhørende stationer, når der er tale om 132 kV- og 400 kV- anlæg.

Høje genstande

Sikkerhedsafstande til høje genstande skal sikre, at placering af høje genstande ikke medfører en risiko for kollision med Energinets luftledningsanlæg, hvis fx en vindmølle skulle vælte eller en vinge falde af samt, at fx vindmøller ikke påfører Energinets jordkabelanlæg skader ved lynnedslag, da det kan få store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden ikke medfører en risiko for kollision med Energinets luftledningsanlæg, hvis fx en vindmølle skulle vælte eller en vinge falde af, da det kan få store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan