click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

AffaldRetningslinjer
 1. I områder med væsentlige natur-, kultur-, landskabs- og miljømæssige interesser må der ikke: 
  1. Lokaliseres deponeringsanlæg
  2. Lokaliseres affaldsbehandlingsanlæg, herunder anlæg for biogas, kompostering eller slambehandling
  3. Genanvendes slagger fra affaldsforbrænding
  4. Genanvendes forurenet jord
 2. Miljøstyrelsens vejledende grænsekriterier for forureningspåvirkninger i forhold til miljøfølsom arealanvendelse skal overholdes ved placering af affaldsbehandlingsanlæg.
 3. Restprodukter må kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i områder med særlige drikkevandsinteresser, såfremt en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt.

Klimatilpasning

 1. Ved anvendelse af restprodukter skal det vurderes, om der kan være særlig risiko for påvirkning af miljøet i områder med risiko for oversvømmelse ved ekstrem regn.
Mål

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en plan for håndtering af affald mindst hvert 6. år. Affaldsplan 2014-2024 er styrende for den fremtidige affaldshåndtering i Ringsted Kommune. I forbindelse med affaldsplanen har byrådet vedtaget en overordnet vision, der hedder: "Der findes ikke affald - kun ressourcer".

Planen skal blandt andet indeholde, hvilke behandlingsanlæg der planlægges anvendt til håndtering af det affald, som kommunen indsamler. Ligeledes skal planen indeholde behovet for etablering af ydeligere kapacitet.

Byrådet vil:

 • optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
 • reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
 • forebygge dannelsen af affald
 • reducere miljøbelastningen fra affaldet
 • øge kvaliteten af affaldsbehandlingen

De overordnede målsætninger skal forfølges gennem konkrete handlingsplaner og initiativer. Disse prioriteres i forhold til, hvor de største forbedringspotentialer ligger.

Udmøntningen af Affaldsplan 2014-2024 bliver gennemført i et tæt samarbejde mellem de seks kommuner i AffaldPlus- samarbejdet og affaldsselskabet.

Redegørelse

Behandlingskapacitet

Ringsted Kommune skal sikre, at der fastholdes og/eller etableres den nødvendige kapacitet til behandling af de anvisningspligtige affaldsmængder, der bliver produceret i kommunen.

Behandlingskapaciteten vil i første omgang blive vurderet og planlagt i samarbejde mellem kommunerne i AffaldPlus-samarbejdet og i anden omgang i et samarbejde med andre fælleskommunale affaldsselskaber på Sjælland.

Affaldsordninger

Det er intentionen, at affaldsordningerne for borgere og virksomheder skal gøres så enkle og brugervenlige som muligt. Indsamlingssystemet for husholdningsaffald skal forbedres i løbet af 2018 således, at det lever op til de nationale målsætninger.

Genbrugspladsen udgør en væsentlig del af kommunens affaldsordninger til borgere og virksomheder. De affaldsfraktioner, som pladsen kan modtage, vil løbende blive tilpasset fremtidige krav.

Affaldsplanen kan læses pdf her.

Miljø og klima

Ringsted Kommune vil arbejde for, at affaldshåndteringen i kommunen sker på en måde, så både miljø- og klimabelastningen bliver reduceret. Kommunen vil påvirke affaldsselskabet til at arbejde efter samme mål.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan