click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

LandskabskarakteranalyseRetningslinjer
  1. Landskabskarakteranalysen skal i den kommende planperiode indarbejdes i de relevante retningslinjer.
Mål

Ringsted Kommune ønsker at sætte fokus på landskabet. Landskabet har stor betydning for vores hverdag og for kommunens identitet. Desuden har landskabet og kvalitet i vores omgivelser stor betydning for bosætning - både på landet og i byen. Vores landskaber er ikke en selvfølge, og Ringsted Kommune vil sikre, at ændringer og udvikling foregår under hensyntagen til landskabelige værdier.

For at sætte fokus på landskabet har Ringsted Kommune udarbejdet en landskabsanalyse. Landskabet er kortlagt og vurderet med metoden "landskabskarakterkortlægning".

Landskabet er opdelt i 10 landskabskarakterområder på baggrund af landskabets natur- og kulturgrundlag, historiske oprindelse samt rumlig visuel fremtræden. Områderne kan ses på kortet.

Efter en opdeling af landskabet i landskabskarakterområder er landskabskarakterens styrke, tilstand, sårbarhed og landskabets visuelle oplevelsesmuligheder vurderet. Landskabet underinddeles i tre kategorier med tilhørende strategiske mål og specifikke retningslinjer for en fremtidig udvikling:

  1. Områder der skal beskyttes.
  2. Områder der skal vedligeholdes.
  3. Områder der kan udvikles.

Byrådet vil:

  • sikre, at kommunens værdifulde landskaber beskyttes og forvaltes således, at de fortsat afspejler landskabernes egenart
  • sikre, at de eksisterende landskabsmæssige værdier opretholdes og styrkes
  • sikre, at forandringer, herunder byggeri og anlæg, respekterer den landskabelige karakter og kvalitet og om muligt medvirker til at styrke eller genoprette disse
  • sikre, at tilstanden af landskabet forbedres, hvor der er behov for det
  • muliggøre, at landskaber med en lille landskabelig værdi kan omformes eller nyskabes
  • øge kendskabet og forståelsen for de landskabelige værdier 
Redegørelse

Ringsted Kommune fik i 2007 overdraget ansvaret for planlægning og forvaltning i det åbne land. Det åbne land dækker over landsbyer, jordbrugsområder, natur og infrastrukturanlæg samt landskabet.
For at opnå et kendskab til kommunens landskab har Ringsted Kommune udarbejdet denne landskabskarakteranalyse. Til at kortlægge, analysere og vurdere landskabet er det valgt at bruge  landskabskaraktermetoden (LKM).
Denne metode har Miljøministeriet anbefalet til de danske kommuner i forbindelse med håndtering af landskabet i kommuneplanlægningen. Landskabskaraktermetoden fordrer en systematisk gennemgang af kommunens landskaber. Samtidig er der med metoden introduceret en række begreber til beskrivelse og vurdering af landskaber. Brug af de samme begreber og betegnelser gennem hele analysen sikrer et samlet resultat, der kan formidles ensartet.
Med denne landskabskarakteranalyse ønsker Ringsted Kommune at skabe overblik over kommunens forskellige landskabsområder. Overblikket kan bruges i udarbejdelsen af den kommende kommuneplan i forhold til flere interesser i det åbne land. Samtidig kan kendskabet bruges i forbindelse med kommunens daglige arbejde med forvaltning af det åbne land og varetagelse af de landskabelige hensyn.

Du kan læse Ringsted Kommunes Landskabskarakteranalyse her .


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan