click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

ForsøgsbyggeriRetningslinjer
  1. Forsøgsbyggeri kan ikke opføres i beskyttelsesområde.
  2. Forsøgsbyggeriet kan maksimalt etableres i en til to områder og kun i tilknytning til byzone eller en afgrænset landzonelandsby.
  3. Forsøgsbyggeriet kan kun etableres, såfremt der ikke herved tilsidesættes væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative, miljømæssige og landbrugsmæssige interesser, eller andre forhold, som planlovens landzoneregler sigter på at varetage.
  4. Formålet med byggeriet skal være at afprøve nye bo- eller byggeformer.
  5. Forsøgsbyggeriet skal respektere landsbyens eller den samlede bebyggelses særlige karakteristika og områdets kulturhistoriske træk, herunder byggeskik, terrænmæssige forhold og udstykningsmønster. Bebyggelsen skal mod det åbne land fremstå som en helhed og afgrænses med beplantning.
  6. Forsøgsbyggeri, der består af tre eller flere huse, kan kun etableres på baggrund af en lokalplan. Med lokalplanen skal der redegøres for, hvordan de konkrete hensyn, der er nævnt i retningslinjerne, varetages.
Mål

Hvis der skal være liv på landet, skal landdistrikterne have alsidige tilbud i form af forskellige boligtyper/boformer, og der skal være mulighed for at etablere forskellige typer af erhver, under hensyntagen til omgivelserne og lovgivningen.

Byrådet vil:

  • tilbyde en alsidighed i udbuddet af boformer og boligtyper
Redegørelse

Det er svært entydigt at definere, hvornår forsøgsbyggeri har et natur-, miljømæssigt eller socialt bæredygtigt sigte, men der kan gives nogle foreløbige tilkendegivelser. Et projekt kan have et miljømæssigt, bæredygtigt sigte, hvis formålet med byggeriet er at afprøve nye materialer, som belaster miljøet mindre end traditionelle byggematerialer, eller hvis der arbejdes med at begrænse forbruget af resurser (energi og vand) samt produktion af affald, spildevand og så videre. Et projekt kan have et socialt bæredygtigt sigte, hvis et af formålene med byggeriet er at integrere marginale grupper (fx mennesker med sociale problemer, handicappede, flygtninge med mere), eller hvis der etableres et fællesskab, hvor man er fælles om resurserne og lægger vægt på gensidig hjælp.

Højden på byggeriet må fastsættes i hvert enkelt tilfælde, men der skal være væsentlige argumenter for en tilladelse til et byggeri højere end 8,5 m. Antallet af boliger i forsøgsbyggeriet afhænger af, hvor byggeriet ønskes placeret og af projektets dimensioner i øvrigt.

Der er plads til i alt en til to områder til forsøgsbyggeri i Ringsted Kommune - og findes der allerede et område til forsøgsbyggeri i kommunen. Dette område er beliggende i tilknytning til Valsømagle og er fuldt udnyttet.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan