click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se klagevejledning her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Kommuneplan 2017-2029 skal du sende dem senest den "14. maj 2018" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Retsvirkninger

Når kommuneplanen er endelig vedtaget, kan kommunalbestyrelsen i byzoneområder uden lokalplan eller byplanvedtægt modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølge. I byzoneområder kan byrådet desuden modsætte sig ny bebyggelse eller ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3. Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse - herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgående tilladelse til aktiviteter, der er i strid med kommuneplanen, og der kan heller ikke stilles vilkår med hjemmel i kommuneplanen.  

Byrådet kan inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, hvis bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Det gælder dog ikke, hvis det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

 


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan