click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Vejklasser


Frederikssund Kommune er geografisk placeret sådan, at statsvejnettet krydser kommunen både fra nord-syd og øst-vest. Dette skaber gode trafikale muligheder for at komme ind til og ud af byerne, da statsvejnettet generelt er kendetegnet ved god fremkommelighed, og hastigheder mellem 60-80 km/t. Statsvejene indgår ikke i kommunens vejklassificering, da administrationen af disse varetages af Vejdirektoratet.

Ved klassificeringen af det kommunale vejnet, har vi stræbt efter, at vejklassificeringen afspejler vejens ønskede funktion, betydning og belastning så vidt muligt. Den gamle vejklassificering er sammenholdt med de aktuelle trafikbelastninger, og dette har givet anledning til nogle ændringer i den gamle vejklassificering. Vejklasserne er vurderet ud fra eksistensen af en ny fjordforbindelse, som åbnes i 2019, og vejklassekortet er derfor et fremtidskort, og er gældende i Trafikplanens periode 2016-2025. I vejklassificeringen er det veje, med en trafikbelastning på ca. 800 ÅDT (årsdøgntrafik)og derover, som er klassificeret, og veje med mindre ÅDT er angivet som lokalveje. Årsdøgntrafik angiver gennemsnitligt antal køretøjer pr. døgn på vejen.

Herudover medvirker en ensartet administration af vejnettet til, at trafikanterne ikke oplever et skift i serviceniveauet, når de f.eks. krydser en kommunegrænse. For at sikre denne sammenhæng og ensartethed i planlægningen af vejnettet, har kommunen været i tæt dialog og samarbejde med nabokommunerne.

Vejklasserne benyttes bl.a. som retningslinjer ved etablering af fartdæmpende foranstaltninger og ved planlægning af sne- og glatførebekæmpelsesveje. Desuden spiller vejklassen også en rolle ved hastighedsplanlægningen af vejnettet.

Vejreglerne anbefaler forskellige kørebanebredder på vejene, alt efter hvilken vejklasse vejen har og hvilken hastighed der er tilladt på vejen. Det ville koste kommunen ca. 240 millioner kroner, hvis alle veje i Frederikssund Kommune, som har en mindre kørebanebredde end den anbefalede, skulle gøres bredere. Vi anbefaler derfor at undersøge, hvilke andre virkemidler der kan sættes i værk. Dette vil blive gjort i forbindelse med Trafikhandlingsplanen 2016-2020. Vejene vil desuden blive gennemset i forhold til kørebanebredder, og sammenholdt med om vejen f.eks. må benyttes af gennemkørende tung trafik, eller om vejen benyttes til kørsel af råstoffer. Er dette tilfældet, kan der være mulighed for at gøre vejen bredere, så vejen kan klare trafikbelastningen.

pdf tung_trafik_plan_frederikssund_rapport_revideret2.pdf (10 MB)


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan