click me

Høring

Byrådet har vedtaget at fremlægge Planstrategien 2019 i offentlig høring i 8 uger – i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Se Planstrategi 2019 her. (åbner i nyt vindue)

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til Planstrategien 2019 skal du sende dem senest den "4. november 2019" til Teknik og Miljø.

Det kan du gøre her fra siden ved at skrive din kommentar ind i formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg eller pdf format. Du skal oplyse dit navn og adresse, og en e-mailadresse. E-mailadressen bruges til at sende en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Alle kommentarer behandles i Byrådet. Til brug for behandlingen i det politiske system udarbejdes en oversigt over alle kommentarer. I oversigten vil dit navn fremgå sammen med den eller de kommentarer du har sendt os.

Byrådet vil i forbindelse med behandlingen af alle kommentarer tage stilling til om planforslaget skal ændres, før det vedtages.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender kommentarer er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.


Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her: 

Kommuneplan 2017
MENU
SØG

Voksenområdet

Ringsted Kommune har en række tilbud til voksne med særlige behov. Målgruppen er alle borgere over 18 år, der har et særligt behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne fx sindslidelser, hjemløshed eller misbrug. Tilbud og indsatser omfatter botilbud, forsorgshjem og krisecentre, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud, socialvejledning, ledsagerordninger og ordning og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), misbrugsbehandling, hjælpemidler, boligsocial indsats og opsøgende arbejde.

Kommunen benytter både egne tilbud, tilbud i andre kommuner og private tilbud. 

Kommunens tilbud på voksenhandicapområdet er rettet mod voksne med udviklingshæmning eller andre former for psykiske handicap. Kommunes tilbud omfatter:

 • Bengerds Huse der rummer et døgndækket botilbud, aflastningspladser, midlertidigt botilbud til unge med autismeforstyrrelser.
 • Regnbuen som har både beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.
 • Klub Svanen der er en aftenklub.

Derudover er der Café Ingeborg som er et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Café Ingeborg står blandt andet for cafedrift på Knud Lavard Centret og biblioteket, produktion af ældremad, mødeforplejning, et lille gartneri på Plejecenter Ortved og et bilvaskeri på brandstationen.

Socialpsykiatrien yder psykosocial støtte og behandling til borgere med psykiske lidelser, psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer og andre sociale problemer samt til borgere med psykisk handicap med højt funktionsniveau. Kommunens socialpsykiatriske tilbud omfatter:

 • Kilden som er et botilbud.
 • Opgangsfællesskab Nørregade.
 • Bjælken som er værested.
 • Socialvejlederteamet (hjemmevejledere).
 • Opsøgende team (gadeplansarbejde og støtte-kontaktpersonordning).
 • Ungeliv – støtte og behandlingstilbud til unge med psykisk sårbarhed eller misbrugsproblemer samt åben rådgivning på ungdomsskolerne.
 • Ungepsykolog som yder anonym psykologisk rådgivning til unge.

Ældreområdet

Ældreområdet har en række tilbud til borgere, hovedsagelig over 65 år, med behov for hjælp og støtte i hverdagen. Tilbuddene omfatter plejeboliger, hjemmepleje, hjemmesygepleje, madservice og levering af dagligvarer. 

Ringsted Kommune har tre plejecentre: Plejecenter Ortved, Plejecenter Solbakken og Knud Lavard Centeret. De tre plejecentre har i alt 202 plejeboliger samt 4 vente- og aflastningspladser og 10 akut- og midlertidige pladser.

På plejecenter Solbakken er der desuden et dagtilbud for demente, og på plejecenter Ortved er der et dagtilbud for borgere med fysiske lidelser. Beboerne på plejecentrene får mad fra det kommunale centralkøkken Madhuset Zahles. 

Hjemmeplejen leverer praktisk hjælp og personlig pleje. Borgerne kan vælge, om de vil benytte den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør.  Hjemmesygepleje leveres som udgangspunkt af den kommunale hjemmesygepleje.

Hjemmeboende borgere kan desuden få madservice og hjælp til at handle.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet omfatter to områder:

 • Sundhed som varetager den forebyggende sundhedsindsats med tilbud til borgere, der ønsker hjælp til en sundere livsstil, herunder i forhold til motion, omlægning af kost og rygestop. Sundhedsteamet tilbyder desuden patientuddannelserne ”Lær at tackle angst og depression” og ”Lær at leve med kronisk sygdom”.
 • Træning som leverer vedligeholdelsestræning og ambulant genoptræning efter fx sygehusindlæggelse.

Sundhed og Træning har lokaler på Knud Lavard Centret.

Andet

Kommunen har både en myndighedsfunktion med sagsbehandling og visitation og en udførende funktion i form af fx botilbud og støtte- og aktivitetstilbud.

Social- og Sundhedscentrets myndighedsfunktion har som hovedregel ansvar for sagsbehandling for borgere over 24. Ungeenheden i Arbejdsmarkedscentret har ansvaret i forhold til unge mellem 18 og 24 år.


Kontakt

Ringsted Kommune

Teknik & Miljøcenter
Rønnedvej 9
4100 Ringsted

+45 57 62 63 00

teknikogmiljo@ringsted.dk

Interne links

Planportal

Kommuneplan

Lokalplaner (kommer senere)

Sektorplaner

Eksterne links

Planloven

Statslige interesser

Regional udviklingsplan